Obductie wordt ook wel autopsie, sectie of postmortaal onderzoek genoemd.
Wanneer je dierbare is overleden, kan de behandelend arts u vragen of ze obductie mogen doen. Alleen met toestemming van de nabestaanden mogen ze obductie uitvoeren. Je kan ook besluiten dat je als nabestaanden alleen maar toestemming geeft voor beperken tot, of toespitsen op specifieke onderdelen. Of je besluit om geen toestemming te geven voor obductie.

Wat is obductie precies?

Obductie is een inwendig onderzoek bij iemand die overleden is. Een patholoog, dit is een medisch specialist, voert dit onderzoek uit. Hierbij worden vrijwel alle organen van de overleden onderzocht. Dit onderzoek gebeurt uiteraard respectvol.

Waarom obductie?

Een obductie is belangrijk om een aantal redenen:

Onderzoeken wat er in de laatste levensfase is gebeurd
Zo kan je achteraf nagaan of een medische behandeling juist is geweest en hoeveel effect deze heeft gehad. Soms kan obductie ook onverwachte bevindingen opleveren, bijvoorbeeld bij overledenen bij wie alles duidelijk leek. Dit kan een andere kijk geven op de ziekte en het overlijden. Soms kan er vastgesteld worden dat een andere behandeling eventueel passender zou zijn geweest. Deze informatie is niet meer van betekenis voor je overleden dierbare zelf, maar de artsen leren hier veel van.
Volgende patiënten met een soort van zelfde ziektebeeld kunnen profiteren van de lessen die we leren van een obductie. De informatie die een obductie oplevert, helpt en dwingt artsen dus om kritisch te kijken naar de diagnose en de behandeling van hun patiënten.

Vaststellen van de doodsoorzaak en de toedracht hiervan
Het is niet altijd duidelijk waaraan je dierbare precies is overleden en hoe een ziekteproces is verlopen. Jij als nabestaande en artsen willen dan weten om welk ziekteproces het gaat en hoe het overlijden verlopen is. Dit is voor de nabestaanden fijn om te weten en dit kan helpen met het verwerken van het verdriet van jullie verlies.

Gevolgen voor u, uw familie of anderen
Erfelijke of besmettelijke ziekte wordt soms ook ontdekt bij obductie. Bij erfelijke factoren kan het belangrijk zijn voor verwanten om eventueel op tijd met een behandeling te beginnen, of voor jonge ouders die een kindje verloren zijn te bepalen of ze nog voor een nieuwe zwangerschap willen gaan of dat ze meer onderzoek laten doen bij een nieuwe zwangerschap.
Bij een besmettelijke ziekte moet er actie ondernemen worden om mogelijke andere besmette personen op te sporen en te onderzoeken.

Mocht je informatie uitgebreider willen nalezen dan kan dat op deze website.